021-28427560 digiparcham@gmail.com

فروش پرچم انگلستان

انگلستان (GB) جزیره بریتانیا در روزگار باستان مسکن قومی بوده که به دلیل شباهت آنها با ساکنان شبه جزیرة ایبری و اقوام مدیترانه ای به آنان ایبری‌ها گفته اند. همچنین در روزگار باستان به این سرمزین ومردم ساکن آن آلبیون (لاتینی albion / انگلیسی albien ) نیز اطلاق شده است. هم اکنون البین نام ادبی این کشور است. از قرن ششم قبل از میلاد اقوام ملت از اروپا به بریتانیا و ایرلند سرازیر شدند. اقوام سلت که در این مناطق ساکن گردیدند شامل دو دستة کلی بودند یکی گویدل (Goydel) یا گال (Gael) که بعدها زبان آنها منشا زبان مردم زبان مردم ایرلند و قسمتی از اسکاتلند(شمال بریتانیا) گردید و دیگری بریتان ها (Bretons) با بریتون ها (Brython) که بعدها زبانشان منشا زبان ساکنان ویلز( در جنوب غرب بریتانیا) و برتانی ( در فرانسه) گردید. سلت های ساکن شمال انگلستان به پیکت (Pict) موسوم شده اند که به معنای مردم رنگ شدهاست و علت این نامگذاری آن بود که عادت داشتند بدن و موی سرخود را رنگ کنند و رویمان نیز در صورت اسیر کردنشان به رنگ کردن موی سر آنان اقدام می نمودند . سلت های ساکن جنوب انگلستان به برتون یا بربنون موسوم گشتند که این نام را در اوایل قرن چهارم قبل از میلاد یک کاشف یونانی بنام پیته آس (pythcas) به آنان داد و به معنای سرزمین مرم خال کوبیده است. وی در اصل نام پرتانیکای نی سوی (pertanikai nesoi) را به این سرزمین و ساکنانش داده بود که بتدریج مبدل بریتانیا گردید. از آنجا که در قرن اول قبل از میلاد رومیان بر جنوب جزیرة بریتانیا تسلط یافتند. بریتانیا که ماخوذ از نام قوم...

تولید پرچم اندونزی

اندونزی (RI) اندونزی کشوری مرکب از جزابر بسیار است (1300 جزیره) در قدیم الایام هر یک یا چند تا از این جزابر نام خاص خود را داشته و بطور کلی شاید مانند امروز یک کشور نبوده اند مثل جزایر ملوک، جزایرسوماتراو….. در آغاز قرن هفهدهم میلادی دولت استعمارگر هلند شرقی هلند (Dutch east indies) نامید. لازم به ذکر است که در اوایل قرون جدید اروپائیان درصدد دسترسی به هند بودند و در ابتدا کریستف کلمب با رسیدن به آمریکا تصور می‌کرد به هند رسیده است اما چن این اشتباه آشکار شد آنجا را هند غربی نامیدند بدین ترتیب جزایر دریای کارئیب هند غربی نام گرفت. بعدها با دسترسی هلندی به جزایر اندونزی امروز آنجا را هند شرقی نامیدند و هلند بدین ترتیب جزایر متصرفی خود را مشخص ساخت و نامگذاری نمود. هلندیها در سال 1619 دژی در محل کنونی جاکارتا ساختند و  بنام کشور خود آن را باتاوبا نامیدند (هلند) هلندیها هند شرقی را اندونزدی (indonsia) نیز می گفتند که مرکب از دو کلمه ایندو(Indo) به معنای هند و نزیا (nesia) به معنای مجم الجزایر است، بطوری که جزایر دیگری در اقیانوس آرام نیز از چنین اسامی برخوردارند مثل میکرونزی، پلینزی و ملانزی بدین ترتیب اندونزی نیز به معنای مجمع الجزایر هنداست. اندونزی چند قرن در تصرف هلندیها بود تا آنکه در سال 1949 م. با عنوان ممالک متحدة اندونزی مستقل گردید و سپس در سال 1950 به جمهوری اندونزی تغییر نام داد. نام رسمی اندونزدی، جمهوری اندونزی است و در عرف بین الملل بدان ایندونزیا (Indonesia) می‌گویند کشور اندونزی بخاطر داشتن جزایر بسیار به نام کشورهزار جزیره  بخاطر تولید فراان ادویه به جزایر ادویه (Spice islands) مشهور می...

خرید پرچم امارات متحده عربی

امارات متحده عربی (ABU) امارات متحدة عربی متشکل از چندین سرزمین خودمختار است و همانگونه که کشوری جدید به شمار می‌اید، نام آن نیز جدید است. سرزمینی که امارات متحدة عربی در آن واقع شده راس مسندم یا سرزمین مسندم نام دارد و تاریخ آن جزیی از تاریخ شبه جزیرة عربستان می باشد. در قرون جدید و معاصر که استعمارگران اروپایی به اقیانوس هند و خلیج فارسی وارد شدند سواحل سرزمین مسندم دارای اهمیت خاصی شد، زیرا قبایل عرب که مهمترین آنها جواسم (قواسم) بودند در دریا برای استعمارگران اروپایی بویژه انگلیسی ها مشکلات فراوانی تولید می کردند. به همین جهت اروپائیان به سواحل سرزمین مسندک، عنوان ساحل دریازنان را دادند و مدتها با آنها جنگیدند. انگلستان پس از مدتها کشمکش با ساکنان سواحل مسندم سرانجام با آنان پیمان صلح و آشتی منعقد گردیده است به سواحل سرزمین مسندم عنوان سواحل متصالح (Trucial coost) را داد. بجای سواحل متصالح معمولاً عمان متصالح (Trucial oman) نیز به کار برده شده است. زیرا عمان از مستعمرات انگلستان بهشمار می آمد و ساوحل مسندم از نظر جغرافیایی بدان پیوسته بود. عمان متصالح از نظر اجتماعی مرکب از مجموعه ای از قبیل و از نظرسیاسی مشتمل بر تعدادی شیخ نشین یا امیرنشین بود. در سال 1971 م. که دولت استعمارگر انگلستان از خلیج فارسی خارج شد هفت شیخ نشین (امیر نشین) عمان متصالح ینی ابوظبی، دوبی، فجیرة ،شارجه، ام القوین (ام الکوین)، راس الخمیه و عجمان با یکدیگر امارات متحدة عربی را بوجود آوردند. امارات صورت جمع امارت (امیر نشین) و متحده صورت نظام سیاسی و عربی مشخص کنندة وحدت قومی و نژادی آنهاست. امارات متحده عربی به شیخ نشین های خلیج فارسی،...

فروش پرچم السالوادور

السالوادور (SAL) سرزمینی که امروز السالوادور نام دارد، در اوایل ورد کاشفان و فاتحان اسپانیایی کوسکاتلان (Cuscatlan) یعنی سرزمین اشیاء گرانبها نام داشت. هنگام ورود اسپانیائیها به این سرزمین چون مصادف با روز تولد سالوادور مقدس( از بزرگان مسیحیت) بود این سرزمین را ال سالوادور نام گذاشتند که معنای لغوی آننجات بخش مقدس است. بعضی از منابع آن را به معنی سرزمین مقدس نیر ذکر کرده اند . لازمبه تذکر است که پایتخت ال سالوادور شهر سان سالوادور است که در امریکای لاتن چندین محل بدین نام وجود دارد . این نام در اولین کشف کریستف کلمب برای یکی از جزایر باهاما به نام کواناهانی بکار رفت و وی نام این جزیره را سان سالوادور است که در امریکای لاتین چندین محل بدین نام وجود دارد. ایننام در اولین کشف کریستف کلمب برای یکی از جزایر باهاما به نام کواناهانی بکار رفت و وی نام این جزیره را سان سالوادور( سانت سالوادور) نامید که به معنای سرمین مقدس است که گاه آن را به نام سرزمین آرامش بخش مقدس نیز ترجمه کرده اند. السالوادور از هنگام تسلط اسپانیا به ترتیب جزء فرمانداری کل گواتمالا، مکزیک، ایالات متحدة‌آمریکای مرکزی و کنفدرسیون ایالات متحده آمریکای مرکزی (— هندوراس) بوده و بدین نامها موسوم بوده است که سرانجام در اواسط قرن نوزده به نام جمهوری السالوادور موسوم گردید. نام رسمی این کشور جمهوری السالوادور است و در عرف بین المللی بدان السالوادور (El salvdor) گویند. پرچم: با تغییراتی که در پرچم استانهای متحد آمریکای مرکزی ( — هندوراس) به وجود آمد در سال 1912 پرچم کشور الساوادور به صورت امروزی در امد. دراین پرچم که از رنگ های آبی و سفید به...

تولید پرچم الجزایر

الجزایر(DZ) نام قدیمی الجزایر نومیدیا بوده است که بخاطر سکونت قدمی به نام نومیدی در آن، بدان اطلاق می شده است . از آنجا که سرزمین مذکور در بخش غربی شمال افریقا قرار دارد، معمولا همراه با چند کشور همسایه خود به عنوان مغرب نامیده شده است. مردم الجزایر از بربرها هستند و به همین لحاظ بربرستان نیز نامیده شده است الجزایر بخاطر صحراهای وسیع به کشور صحرا هم موسوم است و بخاطر وجود کوههای اطلس و نزدیکی به اقیانوس ، سرزمین اطلس نیز نامیده میشود. برخی گمان می کنند که نام اصلی این سرزمین جزایر بوده و ال تعریف در زبان عربی بر آن افزوده شده و به صورت الجزایر در آمده است . در عرف بین الملل بدین کشور الجریا (Algeria) گویند و نام رسمی آن جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر/ جمهوریه الجزایته الدیمقراطیه و الشعبیه می باشد. پرچم: در طول مبارزات مردم الجزایر برای کسب استقلال از استعمار فرانسه، در سال 1928 م. پرچمی مورد استفادة مبارزان الجزایری بود که بعدها از کسب استقلال در سال 1968 م. پرچم رسمی الجزایر شد. این پرچم قدمتی بیش از تاریخ ذکر شده دارد و پرچم میهن پرستان قدیمی الجزایر بوده است. پرچم الجزایر دارای رنگ های سبز و سفید است. رنگ های مذکور هر یک نیمی از پرچم الجزایر را به خود اختصاص داده اند و بین ان دو رنگ هلال ماه و ستاره قرمز رگی به نشانة اعتقاد مردم الجزایر به دین مبین اسلام وجود...

خرید پرچم اکوادور

اکوادور (EC) اکوادور در لغت به معنای استوا (Equator) می باشد که در زبان انگلسی اکواتر و در زبان اسپانیولی اکوادور تلفظ می گردد. اکوادور شامل چندین منقطه است که اولین و مهمترین آنها کیتو (Quito) است. به همین جهت نام این کشور در ابتدا کیتو بوده است. کیتو پس از کشف و استعمار توسط اسپانیائیها تا مدتی جزو نایب السلطنه نشین برو (–پرو) بود و سپس به دلیل الحاق آن به کلمیبای بزرگ نام آن تاع تحولات کلمیبا (–کلمیبا) گردید در دورة الحاق کیتو به کلمبیا آن را حوزة کیتو (Presidency of Quito) یا ناحیة جنوبی می نامیدند. در سال 1830 کیتو و چند استان دیگر از کلمیبا جدا و مستقل شدند. این چند استان به دلیل قرار داشتن بر خط استوا عنوان اکوادور بر خود گذاشتند و نام رسمی آنجمهوری اکوادور (REPUBLIS OF Equador) قرار داده شده (1835) این نام هنوز نام رسمی این کشور است و در عرف بین المللی نیز اکوادور (Equador) خوانده میشود. در زبان فارسی امروزه صورت اکوادور رایج است لیکن در دوره قاجاریه به شکل اکاتور بکار می رفته است. پرچم: تا قبل از 1830 و جدایی اکوادور امروزی از کلمیبای بزرگ و نزوئلا، پرچم مشترکی برای کشورهای مذکور مورد استفاده بود که آنرا فرانسیسکو میراندا از قهرمانان ملی آن سرزمین (Francisco de Miranda) طراحی کرده بود و نیروهای سیمن بولیوار رهبر استقلال طلبان امریکای لاتین در اوایل قرن نوزدهم از این پرچم برای استقلال بولیوار رهبر استقلال طلبان امریکای لاتین در اوایل قرن نوزدهم از این پرچم برای استقلال کشورهای آمریکای جنوبی استفاده می کردند این پرچم شامل رنگ های زرد، آبی و قرمز است ولی پهنای نوار زرد و برابر...